ที่เราใช้ผ้าทอมือจากเส้นใยธรรมชาติย้อมด้วยสีธรรมชาติจากชาวบ้าน เพราะเราเชื่อในความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบจนถึงการผลิต และAHOY® สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดี คือ การที่ทุกคนในสังคมมีความสุข เราอาจได้ใช้สิ่งของที่ดีมีคุณภาพ/ทนทานซึ่งราคาอาจสูงกว่าสินค้าที่ผลิตโดยเครื่องจักรเป็นหลัก จึงทำให้สินค้าประเภทงานคราฟไม่ได้รับความนิยมนัก แต่การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยเครื่องจักรมากไปอาจทำให้คนตกงาน จนอาจส่งผลกระทบต่อวงจรเศรฐกิจที่สมดุล การที่คนทำงานของเราได้รับค่าแรงที่มากพอในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุข อาจทำให้ต้นทุนของสินค้าของเราสูงกว่าการผลิตโดยเครื่องจักรล้วนๆ แต่เป็นการเกื้อหนุนให้วงจรเศรษฐกิจหมุนไปอย่างสอดคล้องกับทุกคนในสังคม เมื่อทุกคนในสังคมแบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างยุติธรรม สังคมก็จะเป็นสุข